VÝKON NEZÁVISLÝCH AUDITŮ A ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Pomůžeme Vám dát do souladu stav zavedené praxe v oblasti BOZP a PO s požadavky platné legislativy.

Vyhodnotíme a porovnáme požadavky platné legislativy v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany před požáry s reálným stavem jejich plnění ve Vaší organizaci.

Výkon auditu zahrnuje analýzu:

  • dokumentace BOZP a PO
  • potřeb všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP a vyhrazených technických zařízení
  • existující posouzení rizik
  • přidělování osobních ochranných pracovních prostředků
  • postupů šetření pracovních úrazů
  • plnění úloh v oblasti VTZ a pracovních prostředků
  • plnění úloh se zaměřením na pracovní prostředí
  • stávající posouzení rizik
zoufalství při dokumentaci
Výstupem auditu je analýza silných a slabých stránek společnosti v oblastech BOZP a PO, správa o úrovni reálného naplnění legislativních požadavků, sumarizaci nedostatků, návrhy na opatření a optimálního systému řízení BOZP a PO.
Mimo výkon auditu Vám nabízíme možnost spolupráce formou odborného poradenství a konzultaci při výkonu odborných činností v oblastech BOZP a PO. Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Ceny auditů BOZP a PO se stanovují individuálně, dle charakteru společnosti, počtu zaměstnanců a osobitých požadavků.